سرقت علمی و ضمانت اجراهای مقابله با آن؛ با تأکیدی بر مسئلة تعامل سرقت علمی و نظام حقوق مالکیت فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی (مؤسسة حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران

چکیده

سرقت علمی به معنای کپی کردن اثر دیگری و انتساب آن به خود است که همپوشانی نزدیکی با نظام حقوق مالکیت فکری دارد. ازاین‌رو بسیاری از افراد جامعة دانشگاهی این دو اصطلاح را مترادف تلقی می‌کنند، اما این تصور نادرست بوده و همة مصادیق سرقت علمی از جمله استفاده از ایدة اثر دیگری یا خودسرقتی مشمول نظام حقوق مالکیت فکری نیست. مقالة حاضر تلاش می‌کند با روش تحلیلی توصیفی و رویکرد کتابخانه‌ای و میدانی (بررسی آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی) به بررسی شاخص‌های سرقت علمی و ضمانت اجراهای آن بپردازد و سرانجام نتیجه‌گیری می‌کند که سرقت علمی در بخشی از مقررات تابع نظام حقوق مالکیت فکری است، اما در بخشی دیگر دارای مؤلفه‌های اختصاصی خود است که می‌تواند به مجازات اداری منجر شود.

کلیدواژه‌ها

https://jlq.ut.ac.ir/article_75380.html