نظام حقوقی حمایت از روش های کسب و کار؛ آموزه‌هایی برای استارتاپ‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد رشته حقق مالکیت فکری دانشگاه تهران

چکیده

بعضی از روش‌های کسب و کار استارتاپ‌ها (کسب و کارهای نوپا) به جهت عنصر خلاقانه و ابتکاری خود در معرض تضییع حق توسط رقبا قرار دارد. ازاین‌رو، به‌منظور رشد و توسعه کسب و کارهای جدید که عمدتاً در بستر فضای مجازی به ظهور رسیده‌اند حمایت حقوقی از ایده‌های نوآورانه آن‌ها بسیار مهم است. در این مجال تلاش می‌شود ظرفیت‌های نظام حقوقی برای چنین حمایتی بررسی و سابقه حمایتی در کشورهای مختلف موردمطالعه قرار گیرد. چالش حقوقی مبحث حاضر آن است که روش‌های کسب و کار در اکثر نظام‌های حقوقی جز استثنائات حمایتی تلقی شده و قابل حمایت نیستند. ازاین‌رو مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی بدان می‌پردازد که در چنین فضایی چگونه می‌توان از این روش‌های کسب و کار حمایت نمود. مقاله سرانجام نتیجه‌گیری می‌کند که ثبت روش‌های کسب و کار در قالب نظام ثبت اختراعات امکان‌پذیر است ولی نه تا جایی که به زیان رشد فن‌آوری و اقتصاد باشد.

کلیدواژه‌ها

http://pajooheshnameh.itsr.ir/article_43558.html