انتشار کتاب حل و فصل غیر قصائی اختلافات حقوق مالکیت فکری توسط اعضای محترم شرکت

این کتاب تخصصی تلاش دارد ضمن احصای اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری مانند مسئله اعتبار یا مالکیت مال فکری به کارکرد شیوه های حل و فصل غیر قضایی (از جمله مذاکره و صلح و سازش) اختلافات مذکور بپردازد.
کتاب حاضر نخستین اثر در حوزه طروق غیرقضایی حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری به شمار می آید و مطالعه آن به پژوهشگران، دانشجویان و مشاوران حقوقی رشته حقوق مالکیت فکری و حقوق تجاری اقتصادی بین الملل پیشنهاد میشود.

اثر مذکور با قلم سه تن از اعضای همکار و متخصص شرکت سرکار خانم دکتر شاکری (مدیرعامل)، سرکار خانم دکتر بهادری و جناب آقای دکتر صادقی به رشته تحریر درآمده است.