فرصت مشاوره در حوزه حقوق مالکیت فکری؛ سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی