افق های نوین حقوق مالکیت فکری در چشم‌انداز دستورالعمل کپی‌رایت و حقوق مرتبط بازار واحد دیجیتال سال 2019 اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

10.22034/jlr.2022.228066.2263

چکیده

دستورالعمل 790/2019 کپی‌رایت و حقوق مرتبط در بازار واحد دیجیتال، آخرین مقررات در حوزه حقوق مالکیت فکری است که در منطقه اروپا تصویب و اجرایی شده است. این مقررات مبتنی بر یک رژیم حقوقی جدید است که مؤلفه‌های خاصی را در عرصۀ مالکیت فکری مطرح می‌کند. در این رژیم، استخراج داده و استفادۀ آموزشی در قالب محدودیت‌ها یا استثنائات با قلمرو مضیق در چارچوب محیط دیجیتال و حق بر خبر برای ناشران مطبوعاتی پیش‌بینی‌شده است. افزون بر اینکه ارائه‌دهندگان خدمات اشتراک‌سازی برخط موظف به اجرای تعهداتی در راستای فیلتر آثار هستند. همچنین صاحبان حق دارای اختیاراتی برای تعدیل قراردادهای خود و اعمال حق پشیمانی خواهند بود. مسئلۀ مهم آن است که مؤلفه‌ها و الزامات نظام جدید چیست؟ و دستاوردهای احتمالی آن چه خواهد بود؟ نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی نتیجه‌گیری می‌کند که در مدل جدید یک رژیم مبتنی بر مسئولیت برای اشخاص حقوقی خاص به‌منظور تثبیت محدودیت‌ها و استثنائات و کنترل استفاده از آثار به موازات امری شدن پاره‌ای مقررات حقوق مالکیت فکری ایجاد شده است که می‌تواند به‌زودی به‌عنوان الگویی در وضع مقررات سایر کشورها نیز مطرح باشد. اگرچه ارزش‌افزوده استثنائات جدید برای جامعه مصرف‌کنندگان گسترده نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

استخراج داده، استفاده آموزشی، بازار واحد دیجیتال، کپی‌رایت و حقوق مرتبط، حق بر خبر

 

https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_102574.html