دریافت متن سخنرانی های ارائه شده در همایش های تجاری سازی و ارزش گذاری اموال فکری

برای دریافت متن سخنرانی ها بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمائید:                                                                                                                                                                COLLABORATIVE INNOVATION

APPLICATION OF INTELLECTUAL PROPERTY VALUATION APPROACHES

COMMERCIALIZATION PROCEDURES

INTANGIBLE ASSET AND INTELLECTUAL PROPERTY VALUATION: A MULTIDISIPLINARY PERSPECTIVE

IP AND TECHNOLOGY MANAGEMENT IN UNIVERSITIES AND R&D INSTITUTIONS

PRINCIPLES OF INTELLECTUAL PROPERTY VALUATION