آخرین فهرست خدمات حقوقی قابل ارائه توسط شرکت

بسمه تعالی

فهرست خدمات حقوقی شرکت  دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران

 

نوع خدمت

حق الزحمه

مشاوره حضوری ( مشاوره تلفنی رایگان است)

 تا یک ربع اول رایگان است.

مشاوره قراردادی

حق الزحمه  با توجه به  پیچیدگی و زبان قرارداد، تعیین میشود.

تنظیم قرارداد

تا دو بار ویرایش جز تکالیف مشاور است.

ثبت داخلی

با توافق وکیل تعیین می گردد

ثبت خارجی

  • ثبت اختراع: هزینه فایلنگ+ هزینه های صدور پتنت علاوه بر حق الزحمه پرداخت می شود.
  • ثبت علامت:با توافق وکیل تعیین می گردد.
  • ثبت طرح: با توافق وکیل تعیین می گردد.

نکته: مراجعه کنندگانی که چند اختراع یا طرح داشته باشند از تخفیف ویژه برخوردار هستند.

وکالت ( دعاوی نقض اختراع، نقض کپی رایت و...)

با توافق وکیل تعیین می گردد

کارگاه آموزشی

بر حسب درجه علمی استاد اعزام شده تعیین می گردد

پژوهشی نظری و کاربردی

بر حسب توافق طرفین تعیین می شود