سخنرانی ریاست هیات مدیره در خصوص آشنایی با انواع اموال فکری و شرایط حمایت از آنها در دانشگاه شریف؛ 96/9/29