سخنرانی مدیرعامل در کنفرانس بین المللی مدیریت؛ 96/10/3

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در مورخ 4-2 دی ماه ۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. درروز دوم این کنفرانس سرکار خانم دکتر شاکری مدیرعامل شرکت به ارائه سخنرانی علمی درخصوص نظام حقوق مالکیت فکری شهر تهران پرداختند.
موضوع سخنرانی ایشان درخصوص نظام حقوق مالکیت فکری( معنوی) شهر تهران بوده و دکتر شاکری در این سخنرانی که در سالن 4 دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شد بیان کردند امروزه حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اهمیت بسیاری یافته است. شناسایی مالکیت فکری هر شهر می تواند از سویی اسباب جذب سرمایه گذاری و توریسم را فراهم نماید و از سوی دیگر منجر به ایجاد مشاغلی شود که اقتصاد شهری را متحول سازد. شهرداری ها به عنوان مدیران شهری در این میان نقش مهمی را در نظام حقوق مالکیت فکری ایفاء می کنند. از یک سو خود به عنوان دارنده برخی اموال فکری از حقوق مالکانه برخوردار هستند و از سوی دیگر لازم است اموال فکری متعلق به شهر را مدیریت نمایند. افزون براین، شهرداری در راستای وظایفی که دارد ممکن است به تملک یا استفاده از اموال فکری شهروندان نیاز داشته باشد. بنابراین، بررسی رابطه حقوق مالکیت فکری و شهرداری یکی از موضوعات اساسی است که در توسعه شهری نقش دارد.
در ادامه سخنرانی،ایشان با احصا مصادیق اموال فکری شهرداری ها به تبیین چالش های حوزه قراردادهای مالکیت فکری در شهرداری پرداخته و راهکارهای حقوقی را برای حل مشکلات ارائه کردند.
در پایان نیز پیشنهادهایی برای حمایت از اموال فکری شهری و نقشی که شهرداری میتواند در مدیریت اموال فکری شهر داشته باشند ارائه شد. از نکات برجسته سخنرانی می توان به تجربیات شهرداری های شهرهای نیویورک و پکن درخصوص مدیریت اموال فکری اشاره کرد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.

http://irimc.com