نخستین دوره آموزش حقوق مالکیت فکری WIPO در ایران؛ 97/2/5

نخستین مرحله از اولین دوره آموزش رسمی حقوق مالکیت فکری با همکاری آکادمی سازمان جهانی مالکیت فکری و وزارت محترم دادگستری در تاریخ اول تا پنجم اردیبهشت  97  در تهران برگزار شد.  در این دوره که با شرکت جمعی از همکاران و کارشناسان حقوقی شرکت حقوق مالکیت فکری  همراه بود تلاش گردید حضار با روش های آموزش حقوق مالکیت فکری و کلیاتی از مباحث حقوقی از جمله کنوانسیون های بین المللي اشنا شوند.

 

 

هدف این دوره، ترویج حقوق مالکیت فکری به صورت عملی و کاربردی است و مدرسان روش های نوین تعلیم و تدریس عمومی حقوق مذکور را آموزش می دهند. در دوره مذکور اساتید از طریق ویدئو هایی که توسط مدیران بخش های مختلف سازمان جهانی مالکیت فکری تهیه شد بود به ارائه مطالب پرداختند. در این دوره فعالیت های تیمی شرکت کنندگان  و حل مسئله از اولویت های آموزشی آن بوده است.

 لازم به ذکر بوده "جوزف بردلی"مدیر برنامه موسسات آموزشی آکادمی وایپو و "ماندفرو" استاد دانشگاه و وزیر تحقیقات جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی و جناب آقای دکتر پیلوار استاد حقوق دانشگاه تهران از مدرسان  این دوره بودند. مطابق با اعلان برگزارکنندگان فازهای بعدی این دوره در طول سال برگزار خواهد شد.