حضور دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری در دانشگاه تهران؛ 97/2/27

جناب آقای فرانسیس گری دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ در دانشگاه تهران حضور یافت. در این دیدار جناب آقای دکتر حبیبا پیشنهاداتی درخصوص تقویت وضعیت حقوق مالکیت فکری از طریق  اعزام اساتید و محققان این رشته به سازمان جهانی مالکیت فکری و نیز کمک به ایجاد مقطع دکتری حقوق مالکیت فکری مطرح کردند که با موافقت دبیرکل روبرو شد.