سخنرانی ریاست هیات مدیره در نشست قضات دادگستری شهر ری؛ 97/6/6

در این نشست که در ساعت ۸ الی ۱۰ رور سه شنبه ۶ شهریور ۹۷ در محل دادگستری شهر ری برگزار شد، جناب آقای دکتر حبیبا به بیان سخنرانی درباره کلیات و ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری پرداختند. در پایان جلسه مذکور نیز پرسش و پاسخ پیرامون مسائل مرتبط صورت گرفت که با استقبال حضار روبرو شد. این نشست در هفته های بعد نیز ادامه می یابد.