سخنرانی مدیرعامل در موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران درخصوص بررسی حقوقی سرقت علمی؛ 97/8/26