درباره شرکتهای دانش بنیان بیشتر بدانیم؛ بخش سوم

 • حمایتها از شرکتهای دانش بنیان (ادامه)

 

 

 • نکات کلیدی:
 1. 1- در ابتدا شرکتهای دانش بنیان محدود به تولید "کالا" بود، اما متعاقبا ارائه "خدمات" هم مشمول حمایت شدند. در این راستا "لیست خدمات تجاری سازی" تهیه شد و در آن فهرست خدمات مشمول اعلام گردید.
   
 2. 2- مدت اعتبار و استفاده از  مزایا 2 سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تایید مجدد می باشد.    
   
 3. 3- ممکن است بعد از تایید و قبل از انقضای مدت 2 ساله، به دلیل تغییر در محصولات شرکت، تقاضای بررسی مجدد صورت گیرد.  
   
 4. 4- شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتها و موسساتی  که بیش از 50 %  از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و  موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، به عنوان شرکت دانش بنیان شناسایی و مورد حمایت قرار نمی گیرند.
 5. 5- فقط شرکت دانش بنیان "تولیدی نوع 1 " از "معافیتهای مالیاتی" برخوردار می شوند، ولی سایر حمایتها به همه شرکتهای دانش بنیان اعطا می گردد.