حضور مدیرعامل شرکت در کارگاه قرارداد نویسی حقوق مالکیت فکری؛ 11 تا 13 شهریور 1401

سرکار خانم دکتر زهرا شاکری مدیرعامل محترم شرکت، در کارگاه آموزشی قرارداد نویسی حقوق مالکیت فکری که به همت دانشگاه قم و دانشگاه علوم قضائی برگزار شد به ارائه مباحث تخصصی در حوزه قراردادهای حقوق مالکیت صنعتی پرداختند.

در این نشست سه روزه از 11 تا 13 شهریور 1401 دانشجویان و وکلای دادگستری حضور یافتند و درباره انواع قراردادها، تعهدات و شروط قراردادی و سایر موضوعات مربوطه بحث شد.