هزینه های ثبتی حق اختراع

هزینه ثبت اظهارنامه اختراع چه مقدار است؟

هزینه ثبت اظهارنامه برای اشخاص حقیقی ده هزار ریال و برای اشخاص حقوقی صد هزار ریال است.