روند ثبت داخلي و بين المللي طرح صنعتی

1.    چگونه می توان از طرح های صنعتی حمایت نمود؟
2.    چگونه می توان یک طرح صنعتی را به ثبت رسانید؟
3.    ثبت یک طرح صنعتی چه مدت طول می کشد؟

1.    چگونه می توان از طرح های صنعتی حمایت نمود؟
در بسیاری از کشورها، طرح های صنعتی باید به ثبت برسند تا مورد حمایت قانون قرار گیرند اما در برخی از کشورها یا مناطق اقتصادی مشترک مانند اتحادیه اروپا قوانینی در جهت حمایت محدود از طرح های صنعتی ثبت نشده به مدت سه سال از تاریخ انتشار طرح در اتحادیه اروپا هم موجود است.

2.    چگونه می توان یک طرح صنعتی را به ثبت رسانید؟
برای ثبت یک طرح صنعتی در بیشتر موارد باید گام های زیر برداشته شود:
1-    تکمیل تقاضانامه (یا اظهارنامه) ثبت که ادارات و مراجع ذیربط در اختیار متقاضیان قرار می دهند.
2-    ضمیمه نمودن مدارک مثبت هویت طراح  و در صوت وجود، وکیل و ترسیمات و عکس طرح
3-    پرداخت هزینه تسلیم تقاضانامه ثبت طرح
4-    در صورت پذیرفته شدن اظهارنامه ثبت طرح صنعتی، پرداخت هزینه حق الثبت آن

3.    ثبت یک طرح صنعتی چه مدت طول می کشد؟
این مسئله در هر کشور و با توجه به قوانین مختلف، متفاوت است. اما به طور کلی فرایند ثبت یک طرح صنعتی 6 ماه تا 12 ماه و یا حتی بیشتر به طول می انجامد البته در برخی قوانین، اعتراض به ثبت طرح صنعتی هم می تواند به این مواعد بیفزاید.