هزینه های ثبتی طرح صنعتی

هزینه های واقعی ثبت طرح های صنعتی در کشورهای مختلف، گاه تفاوت چشمگیری دارد. این هزینه ها می تواند شامل موارد زیر باشد:
1-    هزینه ثبت اظهارنامه که در برخی از کشورها برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است.
2-    هزینه ثبت طرح صنعتی
3-    هزینه انتشار آگهی در روزنامه رسمی
4-    چنانچه در قانون پیش بینی شده باشد هزینه تمدید حمایت از طرح صنعتی
5-    اگر طرح صنعتی باید در خارج از کشور حمایت شود هزینه ترجمه اسناد هم باید پرداخت شود.
6-    در صورت استخدام وکیل متخصص در ثبت طرح صنعتی، حق الوکاله را نیز باید به هزینه های فوق افزود.
 

 

پیوست3- ( هزینه های مربوط به طرح صنعتی)

 

ردیف

اقلام هزینه

شخص حقیقی

شخص حقوقی

1

حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه

هزنیه هرطبقه اضافی در اظهارنامه

50.000

20.000

150.000

60.000

2

حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول

حق ثبت هر طبقه اضافی برای پنج سال اول

450.000

100.000

1.350.000

300.000

3

حق ثبت تمدیدبه ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم

حق ثبت تمدید هرطبقه اضافی برای پنج سال دوم

900.000

200.000

2.700.000

600.000

4

حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم

حق ثبت تمدید هرطبقه اضافی برای پنج سال سوم

450.000

100.000

1.350.000

300.000

5

جریمه تأخیر در تمدید ثبت  دوره پنج ساله دوم

200.000

600.000

6

جریمه تأخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله سوم

100.000

300.000

7

هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره برداری یا اعراض

50.000

150.000

8

حق ثبت انتقال قراردادی و قهری

300.000

900.000

9

حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ و خاتمه آن

نصف هزینه انتقال قراردادی وقهری

10

هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

25.000

75.000

11

حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره برداری از آن

50.000

150.000

12

حق ثبت تغییرات (غیر از انتقال مالکیت و اجازه بهره برداری)

50.000

150.000

13

هزینه صدور گواهی المثنی

100.000

300.000

14

هزینه رونوشت مصدق

5.000

15.000

15

هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدورگواهی نامه طرح صنعتی

15.000

45.000

16

هزینه رسیدگی یه اعتراض به رد ثبت

500.000

750.000

17

هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت

1.500.000

3.000.000

18

ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه

3.000.000

4.500.000

19

هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی به عنوان اداره مبدأ

50.000

150.000