لیست کارگاهها

 

نام مشتری (اشخاص حقوقی دولتی)

موضوع ارائه خدمت

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

برگزاری کارگاه آموزشی

موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی

دانشگاه هنر

برگزاری کارگاه آموزشی

مجتمع قضایی شهید باهنر

برگزاری کارگاه آموزشی

مجتمع قضایی شهید مطهری

برگزاری کارگاه آموزشی

مجتمع قضایی شهیدصدر

برگزاری کارگاه آموزشی

مجتمع قضایی شهید مدرس

برگزاری کارگاه آموزشی

مجتمع قضایی عدالت

برگزاری کارگاه آموزشی

مجتمع قضایی شهیدمحلاتی

برگزاری کارگاه آموزشی

مجتمع قضایی بعثت

برگزاری کارگاه آموزشی

دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری کارگاه آموزشی

دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری کارگاه آموزشی

دانشکده برق دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی

اتاق بازرگانی ایران

برگزاری کارگاه آموزشی

سازمان های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

برگزاری کارگاه آموزشی

بنیاد نخبگان استان هرمزگان

برگزاری کارگاه آموزشی

پارک علم و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) استان قزوین

برگزاری کارگاه آموزشی

جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

برگزاری کارگاه آموزشی

دانشگاههای علوم پزشکی و آزاد قزوین

برگزاری کارگاه آموزشی

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

برگزاری کارگاه آموزشی

بنیاد نخبگان استان های خراسان شمالی،خراسان رضوی، خراسان جنوبی

برگزاری کارگاه آموزشی

دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان شمالی

برگزاری کارگاه آموزشی

پردیس علوم دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی

مرکز کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت

برگزاری کارگاه آموزشی

پارک علم وفناوری دانشگاه تهران

برگزاری کارگاه آموزشی

سازمان امور جنگلها و مراتع

برگزاری کارگاه آموزشی

بنیاد ملی نخبگان

برگزاری کارگاه آموزشی

 
 

نام مشتری (اشخاص حقوقی خصوصی)

موضوع ارائه خدمت

شرکت مپنا

برگزاری کارگاه آموزشی

انجمن ايرانی مطالعات سازمان ملل متحد

برگزاری کارگاه آموزشی

سرای بین المللی اهل قلم

برگزاری کارگاه آموزشی