هیات مدیره

همکار

آخرین مدرک تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل

سمت

مهارت حرفه ای

تخصص

سعید حبیبا

دکتری حقوق مالکیت فکری از دانشگاه دهلی

رئیس هیات مدیره

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق مالکیت صنعتی و داوری

زهرا شاکری

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

مدیرعامل

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق مالکیت ادبی  و هنری و تنطیم قراردادهای انتقال و بهره برداری اموال فکری

حکیمه محمدی

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه علامه طباطبایی

نایب رییس هیات مدیره

وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره در امور قراردادها و
ثبت داخلی و خارجی علامت تجاری

 

 

 

 
 

licensed