هیات مدیره

همکار

آخرین مدرک تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل

سمت

مهارت حرفه ای

تخصص

سعید حبیبا

دکتری حقوق مالکیت فکری از دانشگاه دهلی

رئیس هیات مدیره

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق مالکیت صنعتی و داوری

زهرا شاکری

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

عضو هیات مدیره

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق مالکیت ادبی  و هنری و تنطیم قراردادهای انتقال و بهره برداری اموال فکری

حکیمه محمدی

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه علامه طباطبایی

نایب رییس هیات مدیره

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور قراردادها و
ثبت داخلی و خارجی علامت تجاری

 

سهیلا نورعلی

 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تهران

مدیر عامل

دارای پروانه وکالت پایه یک  مشاوره در امور حق اختراع
 

 

 

 
 

licensed