کارشناسان حقوقی

همکار

آخرین مدرک تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل

مهارت حرفه ای

تخصص

لعیا جنیدی

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور داوری و تجارت بین الملل

محمود باقری

دکتری حقوق اقتصادی از دانشگاه لندن

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق اقتصادی و بانکی و بورس

حکیمه محمدی

دکتری حقوق خصوصی - کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تهران دارای پروانه وکالت پایه یک مشاوره در امور قراردادها و
ثبت داخلی و خارجی علامت تجاری

نسیم حنیفی

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تهران

-

مشاوره در امور حقوق طرح صنعتی و ثبت شرکتها

ابراهیم چاوشی لاهرود

دکتری حقوق خصوصی - کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تهران

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق علائم تجاری

مجتبی اشراقی آرانی

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

دارای پروانه وکالت پایه یک

مشاوره در امور حقوق حمل و نقل