کارشناسان فنی

همکار

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص

مریم گرامی زاده

دکتری مهندسی پزشکی از دانشگاه امیرکبیر

مشاوره در اختراعات حوزه مهندسی پزشکی و مهندسی مکانیک

حسین شاکری

دکتری مهندسی آب و فاضلاب از دانشگاه شهید بهشتی

مشاوره در اختراعات حوزه مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست