کارشناسان فنی

همکار

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص

الهه احمدی

دکتری شیمی از دانشکده شیمی دانشگاه تهران

مشاوره در اختراعات حوزه شیمی و علوم دارویی

رویا کیانی

دکتری شیمی از دانشکده شیمی دانشگاه تهران

مشاوره در اختراعات حوزه شیمی

مریم گرامی زاده

دکتری مهندسی پزشکی از دانشگاه امیرکبیر

مشاوره در اختراعات حوزه مهندسی پزشکی و مهندسی مکانیک

حسین شاکری

دکتری مهندسی آب و فاضلاب از دانشگاه شهید بهشتی

مشاوره در اختراعات حوزه مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست

سجاد بوذری دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه شهید بهشتی

مشاوره در اختراعات حوزه مهندسی مکانیک و انرژی

مهدیه عادلی

دکتری مهندسی برق از دانشگاه

بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

مشاوره در اختراعات حوزه مهندسی برق

سارا پریسایی

کارشناس ارشد مهندسی برق

مشاوره در اختراعات حوزه مهندسی برق